โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจันทร์จิรา สาริวาท
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางโสพิชชาญ์ สมใจ
ครูชำนาญการ
นางสาวลัลณ์ลลิน สุนทร
ผู้ช่วยครู