โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวกฤติญา กิติมา
ครู
นางกนกพิชญ์ แปงใจ
ครู
นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์
ผู้ช่วยครู
นางสาวชโรชา เพ็ชรคีรี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวนพมาศ วุฒิ
ครูอัตราจ้าง
นายภูมินันท์ บุญยัง
ครูอัตราจ้าง