โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวกฤติญา กิติมา
ครูชำนาญการ
นางกนกพิชญ์ แปงใจ
ครูชำนาญการ
นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นายภูมินันท์ บุญยัง
ผู้ช่วยครู
นางสาวนพมาศ วุฒิ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณัฏฐิกา อินราษฎร
ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน