โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวสันต์ นายด่าน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายประชัน หาญจริง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์
ครูอัตราจ้าง
นายกำพล ภูมิยิ่ง
ครูอัตราจ้าง
นายธนทรัพย์ เฉียบแหลม
ครูอัตราจ้าง
นางสาววรัญญา ดวงวงค์
ครูอัตราจ้าง