โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิวาพร เกษแก้ว
ครูชำนาญการ
นายสฤษฏ์ธน พงษ์สวัสดิ์
ครู
นางสาวเพชรนารี สงวนพงษ์
ครู
นางภิญญาดา ด่านบุญเรือน
ครูผู้ช่วย
นางปวันรัตน์ สุยะแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาวทัศนีย์ ชุมภูรัตน์
ครูอัตราจ้าง