โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิวาพร เกษแก้ว
ครูชำนาญการ
นายสฤษฏ์ธน พงษ์สวัสดิ์
ครู
นางสาวเพชรนารี สงวนพงษ์
ครู
นางสาวซื่อหญิง อินปั๋น
ครู
นางปวันรัตน์ สุยะแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชมนพร ชุมภูรัตน์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวภูสุดา วงค์ฝั้น
ครูอัตราจ้าง