โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประภาพร อะทะยศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเครือวัลย์ อุตมะโน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรารัตน์ แหล่งกาศ
ครูชำนาญการ
นายกฤชณัท. ศรีธิดง
ครู
นางสาวนัฐพร จันทร์อุ่น
ผู้ช่วยครู