โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางโสพิชชาญ์ สมใจ
ครูชำนาญการ
นางจันทร์จิรา สาริวาท
ครูชำนาญการ
นางสาวเจนจิรา ปวงคำ
ผู้ช่วยครู
นางสาวลัลณ์ลลิน สุนทร
ผู้ช่วยครู