โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวระดับศิลป์ บุดดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายอติชาติ จันระวังยศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายประชัน หาญจริง
ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา