โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
นางสาวระดับศิลป์ บุดดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
นายอติชาติ จันระวังยศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
นายประชัน หาญจริง
ตำแหน่ง ครู รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา