โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

บุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ

นางสาวสุทธิลักษณ์ ธรรมใจ
ผู้สนับสนุนประจำห้องเรียน EP
นางสาวณฐมน จิตรประสาร
ผู้สนับสนุนประจำห้องเรียน EP
นางสาวกัญญาวีร์ เวียงมูล
ผู้สนับสนุนประจำห้องเรียน EP
นางสาวศศิกานต์ ไชยลังกา
ผู้สนับสนุนประจำห้องเรียน EP
นางสาววรรณศิริ วงศ์สุภา
ผู้สนับสนุนประจำห้องเรียน EP
นายณรงค์เดช หลวงขัน
ผู้สนับสนุนประจำห้องเรียน EP