โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

บุคลากรสนับสนุน

นางสาวเนตรทราย ต๊ะต้องใจ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาววรรณรัตน์ อวดคร่อง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวแพรวพรรณ บุญจิตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางเกื้อกูล คำแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ณิชา จันทราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางณิชารีย์ รัตนอมรวิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวปภัสรา ทวีกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายธีนวัฒน์ แสงคำ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
นายภาณุวัฒน์ ขูรีรัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
นางจุรีพร บุญเป็ง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์