โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

บุคลากรสนับสนุน

นางสาวเนตรทราย ต๊ะต้องใจ
งานการเงิน
นางสาววรรณรัตน์ อวดคร่อง
งานการเงิน
นางเกื้อกูล คำแก้ว
ธุรการ
นางณิชารีย์ รัตนอมรวิสิทธิ์
งานการเงิน
นายธีนวัฒน์ แสงคำ
สารสนเทศ
นางสาวปภัสรา ทวีกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล
บรรณารักษ์