โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

อบรมโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

24 พฤษภาคม 2566

       นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มอบหมายให้ นางลภัสรดา ดินหม้อ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

       ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์