โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 

 อัตลักษณ์โรงเรียน "ไหว้สวย ยิ้มใส"
Identity school : Beautiful Wai, Brighten Smile.

 

 

            เอกลักษณ์โรงเรียน :โรงเรียนสองภาษา             

School Unique : Bilingual School 

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา

เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย