โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่จัดสรรให้สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5,226,000 บาท ตามแบบอาคารศูนย์เด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายในขณะนั้น มีความเห็นตรงกันว่าควรออกแบบให้สอดคล้องกับท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย คือ แบบล้านนาและมีเอกลักษณ์เฉพาะของการเป็น โรงเรียนสองภาษา (ภาษาไทย-อังกฤษ) เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดสรรงบประมาณสมทบเพิ่มในการก่อสร้าง โดยขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น (ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ได้ยุบโรงเรียน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไม่มาก) กับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยการใช้พื้นที่ร่วมในการจัดการศึกษาจำนวน 14 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา เป้าหมายครั้งแรกในการจัดตั้ง เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ต่อมา ในปี พ.ศ.2549 ได้ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียน และได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 


ปีงบประมาณพ.ศ.2549 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,600,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ศ.ล. ชั้นเดียวตามแบบแปลนเทศบาลนครเชียงรายและเทศบาลนครเชียงรายจัดสรรงบประมาณสมทบ จำนวน 4,090,000 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 9,690,000 บาท และก่อสร้างอาคารอำนวยการ 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง ด้วยงบประมาณเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 5,266,800 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทศบาลนครเชียงรายได้ซื้อที่ดินที่ติดกันเพิ่มจำนวน 9ไร่และก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลนของเทศบาล นครเชียงราย เป็นอาคาร ค.ศ.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 12,307,000 บาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 8,307,000 บาท และเทศบาลนครเชียงรายจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบอีกจำนวน 4,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 2,719,000 บาท ก่อสร้างป้ายชื่อและรั้วโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 6,223,000 บาท และเทศบาลนครเชียงรายสมทบ 2,837,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 8 ห้องเรียน
     

     


เป็นสัญลักษณ์ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย

ตุงทอง หลักชัย และความมั่นคง

 

 

Double Click on image to Enlarge.

 

ดอกชบา เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี เป็นราชินีของดอกไม้

 
Double Click on image to Enlarge.

สีเขียว  หมายถึง  สีของธรรมชาติที่สดชื่น สวยงามและความอุดมสมบูรณ์

สีขาว   หมายถึง  ความใสสะอาด บริสุทธิ์ของนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้ตลอดเวลา

Double Click on image to Enlarge.

เทศบาล...เจ็ดนี้              สมศักดิ์ศรีเชียงรายนคร

นาม...สถิตบวร                อบรมสั่งสอนกุลบุตรธิดา

ส่งเสริมให้เชี่ยวชาญ        กิจการทุกด้านมุ่งพัฒนา

หลักสูตร สองภาษา        จริยา งามตา ชื่นใจ

เขียวขาว พร้อมมุ่งมั่น        ช่วยกัน สร้างชื่อ ลือไกล

สามัคคีมีน้ำใจ                  อยู่ที่ไหนไว้เกียรติของเรา

"โรงเรียนต้นแบบสองภาษาของเทศบาลนครเชียงราย""