โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

อาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารและสถานที่
โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารดังนี้

1. อาคารอำนวยการ มีทั้งหมด 5 ห้อง ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องประชุมดอกชบา ห้องการเงิน และห้องธุรการ

 

2. อาคารเรียนระดับอนุบาล มีห้องเรียน 6 ห้อง ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอนุบาล 1 ห้อง ห้องศูนย์สื่อระดับอนุบาล 1 ห้อง

 

3. อาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ 1 ห้อง และที่รับประทานอาหาร ของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น

 

4. อาคารเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องพิเศษ​ 3 ห้อง ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องพิเศษ 5 ห้อง ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องเรียน 8 ห้อง​โรงเรียนได้จัดปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดทำที่นั่งสำหรับนั่งพักผ่อนของนักเรียนตามสุมทุมพุ่มไม้เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู