ยื่นคำร้อง ขอข้อมูลนักเรียน

แบบฟอร์มยื่นคำร้อง

คำร้อง

เขียนที่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง

สิ่งที่แนบมาด้วย

- รูปภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (รูปหน้าตรง สวมชุดเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนไม่ใส่แว่นตา)

- สำเนาหน้าแรกพาสปอร์ตนักเรียน ,บิดา ,มารดา (กรณีขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ)

แนบสำเนาบัตรประชาชน-บิดา
แนบสำเนาบัตรประชาชน-มารดา
แนบสำเนาบัตรประชาชน-นักเรียน

เรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

ข้าพเจ้า

ระดับชั้น

เลขประจำตัวประชาชน

เกิดวันที่

เดือน

พ.ศ

ชื่อบิดา

ชื่อมารดา

เบอร์โทรศัพท์

เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาออกเอกสารดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อผู้ปกครอง

หมายเหตุ 1. โปรดเตรียมรูปภาพมาในวันรับเอกสาร

-นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)