ยื่นคำร้อง ขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิมนักเรียน

แบบฟอร์มยื่นคำร้อง

คำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิมนักเรียน

เรื่อง

ขอย้ายนักเรียน

เรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

ด้วยข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ

จังหวัด

มีความประสงค์ขอย้ายนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า ซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ในสถานศึกษานี้ ไปเข้าเรียนที่โรงเรียน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ

จังหวัด

ดังนี้

ข้าพเจ้า

เกิดวันที่

เดือน

พ.ศ

เลขประจำตัวประชาชน

ระดับชั้น

ทั้งนี้เนื่องจาก

และการย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว นักเรียนจะพักอยู่

บ้านเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ

จังหวัด

แนบสำเนาสูติบัตร / สำเนาบัตรประชาชน-นักเรียน
แนบสำเนาบัตรประชาชน-บิดา
แนบสำเนาบัตรประชาชน-มารดา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อผู้ปกครอง

หมายเหตุ 1. โปรดเตรียมรูปภาพมาในวันรับเอกสาร

-นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)