โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

คำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิมนักเรียน

เรื่อง ขอย้ายนักเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

ด้วยข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ

จังหวัด

มีความประสงค์ขอย้ายนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า ซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ในสถานศึกษานี้ ไปเข้าเรียนที่โรงเรียน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ

จังหวัด

ดังนี้

เกิดวันที่

เดือน

พ.ศ

เลขประจำตัวประชาชน

นักเรียนชั้น

ทั้งนี้เนื่องจาก

และการย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว นักเรียนจะพักอยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ

จังหวัด

แนบไฟล์ (*เฉพาะไฟล์ jpg,jpeg เท่านั้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อผู้ปกครอง

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องและกรุณาตรวจข้อมูลของท่านก่อนกดปุ่มส่งคำร้อง