โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช : ครูอรนรินทร์ มุกาด

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2560 , เปิดอ่าน 406 ครั้ง