map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อ 11 ก.ค. 2561 เปิดอ่าน 126 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ตัวแทนนักเรียน
1. เด็กหญิงภิชญาพร เนาว์ชมภู
2. เด็กหญิงเพลงพิณ มารีอา คำก้อน
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา โชตา

คุณครูผู้ควบคุม
1. นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
2. นางสาวปฎิญญา ทองดี