โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียนรู้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี ครูชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 , เปิดอ่าน 484 ครั้ง