โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียนรู้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี ครูชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 , เปิดอ่าน 547 ครั้ง

นางสาวศิริรัตน์  พรหมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

สื่อนวัตกรรม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชุดที่ 1 คอมพิวเตอร์คืออะไร

ชุดที่ 2 ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

ชุดที่ 3 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

ชุดที่ 4 ประเภทของคอมพิวเตอร์

ชุดที่ 5 การทำงานของคอมพิวเตอร์

ชุดที่ 6 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ชุดที่ 7 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ชุดที่ 8 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์