โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

นวัตกรรมการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ครูอรนรินทร์ มุกดา

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560 , เปิดอ่าน 693 ครั้ง