โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
คำร้อง
ยื่นคำร้อง
ชื่อ-สกุล ชั้น สถานะ วันที่ขอ
ด.ช ชัชชยุตม์ ผาสุก ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 22 ม.ค. 2565
ด.ช ชัชชยุตม์ ผาสุก ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 22 ม.ค. 2565
ด.ช ชัชชยุตม์ ผาสุก ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 22 ม.ค. 2565
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 08 ธ.ค. 2564
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 08 ธ.ค. 2564
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 05 ธ.ค. 2564
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 05 ธ.ค. 2564
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 05 ธ.ค. 2564
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 05 ธ.ค. 2564
ด.ช ภูมิยุทร ศรีรอด ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ช ภูมิยุทร ศรีรอด ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ญ ภูมิน้ำเพชร ศรีรอด ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ญ ภูมิน้ำเพชร ศรีรอด ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ช ภูมิพชร ศรีรอด ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ช ภูมิพชร ศรีรอด ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ช ภูมิพชร ศรีรอด ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ช สรรพวัต ปลัดคุณ ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 25 พ.ย. 2564
ด.ช กตัญญู ชัยชนะ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 21 ต.ค. 2564
ด.ช ณกฤศ มณีรัตน์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 21 ต.ค. 2564
ด.ช ณกฤศ มณีรัตน์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 21 ต.ค. 2564
ด.ช กฤตเมธา ลาวัณย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 20 ต.ค. 2564
ด.ญ ดากานดา คนหลวง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 19 ต.ค. 2564
ด.ญ ดากานดา คนหลวง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 19 ต.ค. 2564
ด.ช ณภัทร สิทธิพร้อม อนุบาล 1 อนุมัติ 15 ต.ค. 2564
ด.ช ณภัทร สิทธิพร้อม ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 15 ต.ค. 2564
ด.ญ ชนัญชิตา รักษาศิล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ต.ค. 2564
ด.ญ ชนัญชิตา รักษาศิล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ต.ค. 2564
ด.ญ ชนัญชิตา รักษาศิล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ต.ค. 2564
ด.ญ ชนัญชิตา รักษาศิล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ต.ค. 2564
ด.ช ธนภูมิ จากงูเหลือม ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 08 ต.ค. 2564
ด.ญ พชิรา ศรีเพ็ชรกล้า ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 07 ต.ค. 2564
ด.ญ อริญชยา อินแปง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 29 ก.ย. 2564
ด.ช ภูวณัฎฐ์ ชุมพิบูลย์ อนุบาล 1 อนุมัติ 29 ก.ย. 2564
ด.ช ภูวณัฎฐ์ ชุมพิบูลย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 29 ก.ย. 2564
ด.ญ พิชชาภา จันทาพูน ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 29 ก.ย. 2564
ด.ญ ชนิกานต์ วิสูตรโยธิน ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 29 ก.ย. 2564
ด.ญ ธัญญนันทน์ เทพวัลย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ก.ย. 2564
ด.ญ ชาลิสา ปัญญาทิพย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ก.ย. 2564
ด.ญ ชาลิสา ปัญญาทิพย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า อนุบาล 1 อนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า อนุบาล 1 อนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า อนุบาล 1 อนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า อนุบาล 1 อนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า ประถมศึกษา 6 รออนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ช กานต์กวี วิชาลัย ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 09 ก.ย. 2564
ด.ช กานต์กวี วิชาลัย อนุบาล 3 รออนุมัติ 09 ก.ย. 2564
ด.ญ พิยดา นิรมิตรมหาปัญญา ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 29 ส.ค. 2564
ด.ญ พิยดา นิรมิตรมหาปัญญา ประถมศึกษา 6 รออนุมัติ 29 ส.ค. 2564
ด.ญ พิยดา นิรมิตรมหาปัญญา ประถมศึกษา 6 รออนุมัติ 29 ส.ค. 2564
ด.ช ชยานันท์ วันทะเวก ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 05 ส.ค. 2564
ด.ญ ญาตาวี ก้อนธิ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 29 ก.ค. 2564
ด.ญ ภัทรสุดา ติยะธะ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 27 ก.ค. 2564
ด.ญ ภัทรสุดา ติยะธะ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 27 ก.ค. 2564
ด.ช กรธรรศ แสนใจบาล อนุบาล 3 อนุมัติ 27 ก.ค. 2564
ด.ญ รมัณยา กิตติโรจน์วาณิช ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 22 ก.ค. 2564
ด.ญ ณพิชญา สุจารี ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 15 ก.ค. 2564
ด.ช ปฏิภาณ สีลาน ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 15 ก.ค. 2564
ด.ญ ญาณาภา หล้าคำแก้ว ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 14 ก.ค. 2564
ด.ญ ชนิดาภา พรมเมือง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 10 ก.ค. 2564
ด.ญ ณชนก ดอนชัย ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ก.ค. 2564
ด.ญ ติชิลา จอมอินตา อนุบาล 3 อนุมัติ 16 มิ.ย. 2564
ด.ช สุชาพงศ์ ไชยรินทร์ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 18 พ.ค. 2564
ด.ญ นรินทร์พร ไชยรินทร์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 18 พ.ค. 2564
ด.ญ หทัยฉันท์ เหล่าไพโรจน์จารี ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 02 เม.ย. 2564
ด.ช ธนวรรธน์ ปทุมวัน ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 23 ม.ค. 2564
ด.ช จารุภัทร รัตนอมรวิสิทธิ์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 21 ธ.ค. 2563
ด.ช ณธกร จันทร์ลอย อนุบาล 3 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ญ นิชาภา จันทร์ลอย อนุบาล 3 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ช ธีรดนย์ เตวิยะ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ช ธีรดนย์ เตวิยะ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ญ ณิชารี ปงรังษี ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 17 พ.ย. 2563
ด.ญ จิณณพัต คำแก่น อนุบาล 2 อนุมัติ 10 พ.ย. 2563
ด.ญ จิณณพัต คำแก่น อนุบาล 2 รออนุมัติ 10 พ.ย. 2563
ด.ช รัชชานนท์ บุศย์เมือง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 14 ต.ค. 2563
ด.ช ฐิติวัสส์​ ใจอักษร ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 20 ก.ย. 2563
ด.ญ ณัฐธนยา โกเมนต์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 16 ก.ย. 2563
ด.ญ กัญญาวีร์ สืบหงษ์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 15 ก.ย. 2563
ด.ญ เพียงขวัญ หล้าบุญมา ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 14 ก.ย. 2563
ด.ญ ภัทรียา นิสภกุล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 14 ก.ย. 2563