โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
คำร้อง
ยื่นคำร้อง
ชื่อ-สกุล ชั้น สถานะ วันที่ขอ
ด.ญ ทีปกา เขตกรณ์ ประถมศึกษา 1 รออนุมัติ 09 มี.ค. 2566
ด.ญ ทีปกา เขตกรณ์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 22 ก.พ. 2566
ด.ญ ดาริณ ยอดจันทร์ อนุบาล 3 อนุมัติ 15 ก.พ. 2566
ด.ช วรัญญู วรพิพัฒน์พล ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 14 ก.พ. 2566
ด.ญ พิมพ์ณดา ประทุมมา อนุบาล 1 อนุมัติ 13 ก.พ. 2566
ด.ญ ปรภาว์ มหาชัย ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 09 ก.พ. 2566
ด.ช ภามภากร ตรัยดวงรักษ์ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 09 ก.พ. 2566
ด.ญ จรรยาภรณ์ ตรัยดวงรักษ์ อนุบาล 3 รออนุมัติ 09 ก.พ. 2566
ด.ช ธีราธร ภูทองเพชร ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 03 ก.พ. 2566
ด.ช กรภพ กิจพิทักษ์ อนุบาล 3 อนุมัติ 02 ก.พ. 2566
ด.ญ พิชชาภา โนแก้ว ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 01 ก.พ. 2566
ด.ญ ธัญชนก บุญมา อนุบาล 2 อนุมัติ 31 ม.ค. 2566
ด.ญ กัญญาภัค แผ่นคำ อนุบาล 3 อนุมัติ 30 ม.ค. 2566
ด.ญ ณัฐณิชา ยอดสุวรรณ์ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 30 ม.ค. 2566
ด.ญ ดาริณ ยอดจันทร์ อนุบาล 3 อนุมัติ 26 ม.ค. 2566
ด.ญ เกศเกล้า แซ่ภู่ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 26 ม.ค. 2566
ด.ช ธนกฤต วรธนวุฒิ ประถมศึกษา 4 อนุมัติ 24 ม.ค. 2566
ด.ช ไอศูรย์ สุรสกุลวัฒน์ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 17 ม.ค. 2566
ด.ช ไอศูรย์ สุรสกุลวัฒน์ ประถมศึกษา 3 รออนุมัติ 17 ม.ค. 2566
ด.ญ กาสะลอง บุญมา ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 05 ม.ค. 2566
ด.ญ กาสะลอง บุญมา ประถมศึกษา 2 รออนุมัติ 05 ม.ค. 2566
ด.ญ นัทธ์หทัย บุญมา อนุบาล 1 อนุมัติ 05 ม.ค. 2566
ด.ญ ปัณณพร คำน้อย อนุบาล 3 อนุมัติ 16 ธ.ค. 2565
ด.ญ พิมพิศา อภินันท์ธรรม อนุบาล 2 อนุมัติ 16 ธ.ค. 2565
ด.ญ พิมพิศา อภินันท์ธรรม อนุบาล 2 อนุมัติ 13 ธ.ค. 2565
ด.ญ พินธุศา อภินันท์ธรรม ประถมศึกษา 4 รออนุมัติ 13 ธ.ค. 2565
ด.ช ธนกฤต ทาแกง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2565
ด.ช ณิชพน โชติโยรุจ อนุบาล 1 อนุมัติ 01 ธ.ค. 2565
ด.ญ คุณณัญญา ปัญญาทิพย์ อนุบาล 3 อนุมัติ 01 ธ.ค. 2565
ด.ญ ธนัตชนก บุญนาค ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 28 พ.ย. 2565
ด.ช กฤศภณ ธีรานนท์ อนุบาล 1 อนุมัติ 24 พ.ย. 2565
ด.ช กฤศภณ ธีรานนท์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 24 พ.ย. 2565
ด.ช พงศกร เยเบียง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 22 พ.ย. 2565
ด.ช ธนกฤต ทาแกง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 21 พ.ย. 2565
ด.ช ธนกฤต ทาแกง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 21 พ.ย. 2565
ด.ญ ฐิติรัตน์ นาคสุวรรณ์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 21 พ.ย. 2565
ด.ญ อรภาวีร์ ใจทัด ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 20 พ.ย. 2565
ด.ช อาภากร ตั้งวงศ์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 พ.ย. 2565
ด.ช เอื้ออังกูร เชื้อเมืองพาน ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 12 พ.ย. 2565
ด.ช ชัชชยุตม์ ผาสุก อนุบาล 1 อนุมัติ 02 พ.ย. 2565
ด.ช ชัชชยุตม์ ผาสุก ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 02 พ.ย. 2565
ด.ช ชัชชยุตม์ ผาสุก ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 31 ต.ค. 2565
ด.ช ชวัล สกุลพาณิชเจริญ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 26 ต.ค. 2565
ด.ญ สุณัฏฐา กลาหงษ์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 18 ต.ค. 2565
ด.ช กนกเหมันต์ สิทธิโสติ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 17 ต.ค. 2565
ด.ญ ญาณิน สกุลพาณิชเจริญ ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 14 ต.ค. 2565
ด.ช ทีณพัทธ์ เหลืองจรุงรัตน์ อนุบาล 1 อนุมัติ 29 ก.ย. 2565
ด.ช ทีณพัทธ์ เหลืองจรุงรัตน์ อนุบาล 1 รออนุมัติ 29 ก.ย. 2565
ด.ช ทดลอง อนุบาล 1 รออนุมัติ 19 ก.ย. 2565
ด.ญ Korawan Wachirasereechai ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 07 ก.ย. 2565
ด.ญ Korawan Wachirasereechai ประถมศึกษา 1 รออนุมัติ 07 ก.ย. 2565
ด.ช วิริทธิ์พล เมืองมูล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 31 ส.ค. 2565
ด.ช อาภากร ตั้งวงศ์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 31 ส.ค. 2565
ด.ช ณภัทร แสงภู่วงษ์ อนุบาล 1 อนุมัติ 25 ส.ค. 2565
ด.ช ณภัทร แสงภู่วงษ์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 25 ส.ค. 2565
ด.ญ ลีน่า เหมย ซี กำ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 25 ส.ค. 2565
ด.ญ พลอยขวัญ เทพชาติ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 25 ส.ค. 2565
ด.ช ณภัทร แสงภู่วงษ์ ประถมศึกษา 6 รออนุมัติ 25 ส.ค. 2565
ด.ญ ไอลดา ชัยวงค์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 10 ส.ค. 2565
ด.ช ทีณพัทธ์ เหลืองจรุงรัตน์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 09 ส.ค. 2565
ด.ช ศศิศ ทาคำ ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 09 ส.ค. 2565
ด.ญ ณชนก ดอนชัย ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 02 ส.ค. 2565
ด.ญ ณัชชา ไชยะสุ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 25 ก.ค. 2565
ด.ญ ดารินทร์ คุโณดมชวินกุล ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 19 ก.ค. 2565
ด.ช บูรณ์พิภพ เจริญการ ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 18 ก.ค. 2565
ด.ช บูรณ์พิภพ เจริญการ ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 18 ก.ค. 2565
ด.ช ชลากร สุ่มมาตย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 11 ก.ค. 2565
ด.ช อาภากร ตั้งวงศ์ อนุบาล 1 อนุมัติ 09 ก.ค. 2565
ด.ช อาภากร ตั้งวงศ์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 09 ก.ค. 2565
ด.ช นวพรรษ เทพชาติ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ก.ค. 2565
ด.ญ พลอยขวัญ เทพชาติ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ก.ค. 2565
ด.ญ ปฎิมาภรณ์ วงค์ปาลี อนุบาล 2 อนุมัติ 06 ก.ค. 2565
ด.ช นนทพัฒน์ ดวงใจ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 27 มิ.ย. 2565
ด.ช รณพีร์ มณีจันทร์สุข ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 26 มิ.ย. 2565
ด.ช ณัฐวัฒน์ เสือโรจน์ ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 20 มิ.ย. 2565
ด.ช ณัฐวัฒน์ เสือโรจน์ ประถมศึกษา 5 รออนุมัติ 20 มิ.ย. 2565
ด.ช ชยานันท์ วันทะเวก ประถมศึกษา 4 อนุมัติ 13 มิ.ย. 2565
ด.ญ รมัณยา กิตติโรจน์วาณิช ประถมศึกษา 4 อนุมัติ 31 พ.ค. 2565
ด.ช จิรายุ วงศ์แสง ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 25 พ.ค. 2565
ด.ญ ญาณาภา หล้าคำแก้ว ประถมศึกษา 4 อนุมัติ 25 พ.ค. 2565
ด.ช พิชคุณ ปาปวน อนุบาล 1 อนุมัติ 24 พ.ค. 2565
ด.ช พิชคุณ ปาปวน ประถมศึกษา 2 รออนุมัติ 24 พ.ค. 2565
ด.ญ พิมพ์ใจ บุนนาค อนุบาล 1 รออนุมัติ 24 พ.ค. 2565
ด.ช ภูมิ บุนนาค ประถมศึกษา 3 รออนุมัติ 24 พ.ค. 2565
ด.ญ พิมพ์ใจ บุนนาค ประถมศึกษา 4 รออนุมัติ 24 พ.ค. 2565
ด.ญ นวรัตน์ ภูปิงบุตร อนุบาล 1 อนุมัติ 20 พ.ค. 2565
ด.ญ ภัทรสุดา ติยะธะ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 20 พ.ค. 2565
ด.ญ ภัทรสุดา ติยะธะ ประถมศึกษา 2 รออนุมัติ 20 พ.ค. 2565
ด.ช ณฐกร จูจันทร์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 19 พ.ค. 2565
ด.ช ปฏิภาณ สีลาน ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 18 พ.ค. 2565
ด.ช ศิศิลา ประไพหลง อนุบาล 1 อนุมัติ 20 เม.ย. 2565
ด.ช ศิศิลา ประไพหลง อนุบาล 1 รออนุมัติ 20 เม.ย. 2565
ด.ช ศิศิลา ประไพหลง ประถมศึกษา 2 รออนุมัติ 20 เม.ย. 2565
ด.ช ศิศิลา ประไพหลง ประถมศึกษา 2 รออนุมัติ 20 เม.ย. 2565
ด.ช ศิศิลา ประไพหลง ประถมศึกษา 2 รออนุมัติ 20 เม.ย. 2565
ด.ช ด.ญ.มงกุฎเพชร มาลัยรุ่งสกุล อนุบาล 1 อนุมัติ 08 เม.ย. 2565
ด.ช วทัญญู นามวงค์ ประถมศึกษา 4 รออนุมัติ 08 เม.ย. 2565
ด.ช ด.ญ.มงกุฎเพชร มาลัยรุ่งสกุล อนุบาล 1 รออนุมัติ 08 เม.ย. 2565
ด.ญ จินตาณัฏฐ์ วงศ์ยีศร อนุบาล 1 อนุมัติ 06 เม.ย. 2565
ด.ญ กาสะลอง บุญมา ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 06 เม.ย. 2565
ด.ช ปภังกร วงศ์วิชญ์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 16 มี.ค. 2565
ด.ญ ประวีร์ณัฐ ทรายกอง ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 14 มี.ค. 2565
ด.ญ ปุณณดา แสงเนตร ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 11 มี.ค. 2565
ด.ช พัทณพิชญ์ จักรชุมภู ประถมศึกษา 4 อนุมัติ 11 มี.ค. 2565
ด.ช สุวพิชญ์ จักรชุมภู ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 11 มี.ค. 2565
ด.ญ ศศิกานดา แหลมไธสง ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 10 มี.ค. 2565
ด.ญ ศศิกานดา แหลมไธสง ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 10 มี.ค. 2565
ด.ญ ภคพร อินทราวุธ อนุบาล 1 อนุมัติ 04 มี.ค. 2565
ด.ญ ศศิกานดา แหลมไธสง ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 04 มี.ค. 2565
ด.ญ คีรติ ชัยนิสงค์ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 03 มี.ค. 2565
ด.ญ กันย์ธิดา กันศรีเวียง ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 02 มี.ค. 2565
ด.ช วรัณ เทพประสิทธิ์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 01 มี.ค. 2565
ด.ญ วรินทร เทพประสิทธิ์ อนุบาล 3 อนุมัติ 01 มี.ค. 2565
ด.ช วรัชญ์ เทพประสิทธ์ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 01 มี.ค. 2565
ด.ช กฤตตฤณ ชัยกุหลาบ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 01 มี.ค. 2565
ด.ญ พิชญธิดา งามกระบวน ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 28 ก.พ. 2565
ด.ญ พิชญธิดา งามกระบวน ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 28 ก.พ. 2565
ด.ช มีคุณ สำเรืองจิตร ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 24 ก.พ. 2565
ด.ช มีคุณ สำเรืองจิตร ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 24 ก.พ. 2565
ด.ช มีคุณ สำเรืองจิตร ประถมศึกษา 2 รออนุมัติ 24 ก.พ. 2565
ด.ญ วรัชยา อะริยะ อนุบาล 1 อนุมัติ 23 ก.พ. 2565
ด.ช ทนุธรรม สีหาเวช ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 11 ก.พ. 2565
ด.ช ทนุธรรม สีหาเวช ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 11 ก.พ. 2565
ด.ช ทนุธรรม สีหาเวช ประถมศึกษา 6 รออนุมัติ 11 ก.พ. 2565
ด.ญ บุษราคัม สุวรรณ์ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 08 ก.พ. 2565
ด.ญ กัญจน์ชญาน์ ปาคำ ประถมศึกษา 6 รออนุมัติ 07 ก.พ. 2565
ด.ญ ณัฐณิชา ยอดสุวรรณ์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 03 ก.พ. 2565
ด.ญ ธัญชนก บุญมา อนุบาล 1 รออนุมัติ 03 ก.พ. 2565
ด.ช พุทธิพงษ์ ถนอม อนุบาล 3 รออนุมัติ 03 ก.พ. 2565
ด.ญ ธัญชนก บุญมา อนุบาล 1 รออนุมัติ 02 ก.พ. 2565
ด.ญ ธัญชนก บุญมา อนุบาล 1 รออนุมัติ 02 ก.พ. 2565
ด.ช ปุญญพัฒน์ สมชาญ ประถมศึกษา 3 รออนุมัติ 01 ก.พ. 2565
ด.ช ปุญญพัฒน์ สมชาญ ประถมศึกษา 3 รออนุมัติ 01 ก.พ. 2565
ด.ช ชัชชยุตม์ ผาสุก ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 22 ม.ค. 2565
ด.ช ชัชชยุตม์ ผาสุก ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 22 ม.ค. 2565
ด.ช ชัชชยุตม์ ผาสุก ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 22 ม.ค. 2565
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 08 ธ.ค. 2564
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 08 ธ.ค. 2564
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 05 ธ.ค. 2564
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 05 ธ.ค. 2564
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 05 ธ.ค. 2564
ด.ญ จิรัชญา แหล่งกาศ อนุบาล 3 รออนุมัติ 05 ธ.ค. 2564
ด.ช ภูมิยุทร ศรีรอด ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ช ภูมิยุทร ศรีรอด ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ญ ภูมิน้ำเพชร ศรีรอด ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ญ ภูมิน้ำเพชร ศรีรอด ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ช ภูมิพชร ศรีรอด ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ช ภูมิพชร ศรีรอด ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ช ภูมิพชร ศรีรอด ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 29 พ.ย. 2564
ด.ช สรรพวัต ปลัดคุณ ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 25 พ.ย. 2564
ด.ช กตัญญู ชัยชนะ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 21 ต.ค. 2564
ด.ช ณกฤศ มณีรัตน์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 21 ต.ค. 2564
ด.ช ณกฤศ มณีรัตน์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 21 ต.ค. 2564
ด.ช กฤตเมธา ลาวัณย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 20 ต.ค. 2564
ด.ญ ดากานดา คนหลวง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 19 ต.ค. 2564
ด.ญ ดากานดา คนหลวง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 19 ต.ค. 2564
ด.ช ณภัทร สิทธิพร้อม อนุบาล 1 อนุมัติ 15 ต.ค. 2564
ด.ช ณภัทร สิทธิพร้อม ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 15 ต.ค. 2564
ด.ญ ชนัญชิตา รักษาศิล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ต.ค. 2564
ด.ญ ชนัญชิตา รักษาศิล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ต.ค. 2564
ด.ญ ชนัญชิตา รักษาศิล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ต.ค. 2564
ด.ญ ชนัญชิตา รักษาศิล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ต.ค. 2564
ด.ช ธนภูมิ จากงูเหลือม ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 08 ต.ค. 2564
ด.ญ พชิรา ศรีเพ็ชรกล้า ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 07 ต.ค. 2564
ด.ญ อริญชยา อินแปง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 29 ก.ย. 2564
ด.ช ภูวณัฎฐ์ ชุมพิบูลย์ อนุบาล 1 อนุมัติ 29 ก.ย. 2564
ด.ช ภูวณัฎฐ์ ชุมพิบูลย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 29 ก.ย. 2564
ด.ญ พิชชาภา จันทาพูน ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 29 ก.ย. 2564
ด.ญ ชนิกานต์ วิสูตรโยธิน ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 29 ก.ย. 2564
ด.ญ ธัญญนันทน์ เทพวัลย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ก.ย. 2564
ด.ญ ชาลิสา ปัญญาทิพย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ก.ย. 2564
ด.ญ ชาลิสา ปัญญาทิพย์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 13 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า อนุบาล 1 อนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า อนุบาล 1 อนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า อนุบาล 1 อนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า อนุบาล 1 อนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ญ กัญญาณัฐ อินต๊ะหล้า ประถมศึกษา 6 รออนุมัติ 10 ก.ย. 2564
ด.ช กานต์กวี วิชาลัย ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 09 ก.ย. 2564
ด.ช กานต์กวี วิชาลัย อนุบาล 3 รออนุมัติ 09 ก.ย. 2564
ด.ญ พิยดา นิรมิตรมหาปัญญา ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 29 ส.ค. 2564
ด.ญ พิยดา นิรมิตรมหาปัญญา ประถมศึกษา 6 รออนุมัติ 29 ส.ค. 2564
ด.ญ พิยดา นิรมิตรมหาปัญญา ประถมศึกษา 6 รออนุมัติ 29 ส.ค. 2564
ด.ช ชยานันท์ วันทะเวก ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 05 ส.ค. 2564
ด.ญ ญาตาวี ก้อนธิ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 29 ก.ค. 2564
ด.ญ ภัทรสุดา ติยะธะ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 27 ก.ค. 2564
ด.ญ ภัทรสุดา ติยะธะ ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 27 ก.ค. 2564
ด.ช กรธรรศ แสนใจบาล อนุบาล 3 อนุมัติ 27 ก.ค. 2564
ด.ญ รมัณยา กิตติโรจน์วาณิช ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 22 ก.ค. 2564
ด.ญ ณพิชญา สุจารี ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 15 ก.ค. 2564
ด.ช ปฏิภาณ สีลาน ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 15 ก.ค. 2564
ด.ญ ญาณาภา หล้าคำแก้ว ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 14 ก.ค. 2564
ด.ญ ชนิดาภา พรมเมือง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 10 ก.ค. 2564
ด.ญ ณชนก ดอนชัย ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ก.ค. 2564
ด.ญ ติชิลา จอมอินตา อนุบาล 3 อนุมัติ 16 มิ.ย. 2564
ด.ช สุชาพงศ์ ไชยรินทร์ ประถมศึกษา 3 อนุมัติ 18 พ.ค. 2564
ด.ญ นรินทร์พร ไชยรินทร์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 18 พ.ค. 2564
ด.ญ หทัยฉันท์ เหล่าไพโรจน์จารี ประถมศึกษา 5 อนุมัติ 02 เม.ย. 2564
ด.ช ธนวรรธน์ ปทุมวัน ประถมศึกษา 2 อนุมัติ 23 ม.ค. 2564
ด.ช จารุภัทร รัตนอมรวิสิทธิ์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 21 ธ.ค. 2563
ด.ช ณธกร จันทร์ลอย อนุบาล 3 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ญ นิชาภา จันทร์ลอย อนุบาล 3 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ช ธีรดนย์ เตวิยะ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ช ธีรดนย์ เตวิยะ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ญ ณิชารี ปงรังษี ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 17 พ.ย. 2563
ด.ญ จิณณพัต คำแก่น อนุบาล 2 อนุมัติ 10 พ.ย. 2563
ด.ญ จิณณพัต คำแก่น อนุบาล 2 รออนุมัติ 10 พ.ย. 2563
ด.ช รัชชานนท์ บุศย์เมือง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 14 ต.ค. 2563
ด.ช ฐิติวัสส์​ ใจอักษร ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 20 ก.ย. 2563
ด.ญ ณัฐธนยา โกเมนต์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 16 ก.ย. 2563
ด.ญ กัญญาวีร์ สืบหงษ์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 15 ก.ย. 2563
ด.ญ เพียงขวัญ หล้าบุญมา ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 14 ก.ย. 2563
ด.ญ ภัทรียา นิสภกุล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 14 ก.ย. 2563