โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
คำร้อง
ยื่นคำร้อง
ชื่อ-สกุล ชั้น สถานะ วันที่ขอ
ด.ช จารุภัทร รัตนอมรวิสิทธิ์ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 21 ธ.ค. 2563
ด.ช ณธกร จันทร์ลอย อนุบาล 3 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ญ นิชาภา จันทร์ลอย อนุบาล 3 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ช ธีรดนย์ เตวิยะ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ช ธีรดนย์ เตวิยะ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 06 ธ.ค. 2563
ด.ญ ณิชารี ปงรังษี ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 17 พ.ย. 2563
ด.ญ จิณณพัต คำแก่น อนุบาล 2 อนุมัติ 10 พ.ย. 2563
ด.ญ จิณณพัต คำแก่น อนุบาล 2 รออนุมัติ 10 พ.ย. 2563
ด.ช รัชชานนท์ บุศย์เมือง ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 14 ต.ค. 2563
ด.ช ฐิติวัสส์​ ใจอักษร ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 20 ก.ย. 2563
ด.ญ ณัฐธนยา โกเมนต์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 16 ก.ย. 2563
ด.ญ กัญญาวีร์ สืบหงษ์ ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 15 ก.ย. 2563
ด.ญ เพียงขวัญ หล้าบุญมา ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 14 ก.ย. 2563
ด.ญ ภัทรียา นิสภกุล ประถมศึกษา 6 อนุมัติ 14 ก.ย. 2563