map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวน้ำฝน อินสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเอกชัย ชัยธนานันท์
ผู้ช่วยครู
นายศุภวัทน์ ปาเปาอ้าย
ครูอัตราจ้าง
นายพิเชษฐ์ ขันเชียง
ครูอัตราจ้าง