โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวน้ำฝน อินสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเอกชัย ชัยธนานันท์
ผู้ช่วยครู
นายกิตติพงษ์ กันทะวงศ์
ครูอัตราจ้าง