map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวกฤติญา กิติมา
ครู
นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
ครู
นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์
ผู้ช่วยครู
นางสาวธัญกมล นะใจ
ผู้ช่วยครู