โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายกริช เตชะธีรกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายชาติชาย เบญจวรรณ์
ครู
นางสาวกรรณิการ์ ทาคำ
ครูอัตราจ้าง
นายภัทรภณ ดวงภู
ครูอัตราจ้าง