โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายชาติชาย เบญจวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายภัทรภณ ดวงภู
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกรรณิการ์ ทาคำ
ครูอัตราจ้าง