โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปวิชชา ใจมาตุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
ครูชำนาญการ
นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ
ครูชำนาญการ
นายศิวาพร เกษแก้ว
ครู
นางสาวอารยา สุขสบาย
ผู้ช่วยครู
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
ครูอัตราจ้าง