โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปวิชชา ใจมาตุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
ครูชำนาญการ
นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ
ครูชำนาญการ
นายศิวาพร เกษแก้ว
ครู
นางภิญญาดา ด่านบุญเรือน
ครูผู้ช่วย
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางปวันรัตน์ สุยะแก้ว
ครูอัตราจ้าง