โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปวิชชา ใจมาตุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ
ครูชำนาญการ
นายศิวาพร เกษแก้ว
ครูชำนาญการ
นางภิญญาดา ด่านบุญเรือน
ครูผู้ช่วย
นายสฤษฏ์ธน พงษ์สวัสดิ์
ครู
นางปวันรัตน์ สุยะแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
ครูอัตราจ้าง