map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
ครูชำนาญการ
นายศิวาพร เกษแก้ว
ครู
นางสาวปฎิญญา ทองดี
ผู้ช่วยครู
นางสาวมนัสนันท์ คำยันต์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอารยา สุขสบาย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
ครูอัตราจ้าง