โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเครือวัลย์ อุตมะโน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประภาพร อะทะยศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรารัตน์ แหล่งกาศ
ครูชำนาญการ
นายนันทการ ศรีธิดง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์
ครูอัตราจ้าง