map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเครือวัลย์ อุตมะโน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประภาพร อะทะยศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรารัตน์ แหล่งกาศ
ครูชำนาญการ
นายนันทการ ศรีธิดง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์
ครูอัตราจ้าง