map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเจนจิรา ปวงคำ
ผู้ช่วยครู