โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเจนจิรา ปวงคำ
ผู้ช่วยครู