โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

นักการภารโรง-คนงาน

นางสาวนภา สวัสดี
แม่ครัว
นางจันทร์จิรา สันธิ
แม่ครัว
นางสาวรสุตา กิตพิทักษ์
แม่ครัว
นางสาวเพ็ญพักดิ์ ปริมา
แม่ครัว
นางชลอ หอมแก่นจันทร์
แม่ครัว
นายวาทศิลป์ คล่องดี
ภารโรง
นายศราวุฒิ ช่างแต่ง
ภารโรง
นายอนันต์ มีลาภ
คนขับรถ
นางณัฐชยา รอดคง
พี่เลี้ยง
นางสาวมนทิรา พุทธวงค์
พี่เลี้ยง
นางเกศสุรินทร์ วิญญูพรหม
พี่เลี้ยง
นางสาวพรพิมล สลีสองสม
พี่เลี้ยง
นางวรรณิดา ชาวดร
พี่เลี้ยง
นางสังวาลย์ แสงจันทร์
แม่บ้าน
นางสาวนารี แซ่ปั๋น
แม่บ้าน
นางสาวสุภาภรณ์ ดูเจะ
แม่บ้าน
นางบัวนาค กะธง
แม่บ้าน
นางสาวอัมพร รุ่งโรจนิวิรุฬห์
แม่บ้าน
นางรัตติกร คล่องดี
แม่บ้าน