โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระครูขันติพลาธร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ
ประธานกรรมการ
พระอดิศร อนุตตโร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผศ.ดร.แสงระวี ณ ลำพูน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ร.ต.ต.ธนรัช จงสุทธานามณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางปราณี สังข์ขาว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธนกฤต ธงศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางมลิวัลย์ งาเจือ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
ผู้แทนครู
นางสาวสุดธิดา จันทรประเทือง
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางวรรธิดา สุวรรณกระจ่าง
ผู้แทนผู้ปกครอง
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ