โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระครูขันติพลาธร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
พระอดิศร อนุตตโร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ
ประธานคณะกรรมการ
ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
รองประธานคณะกรรมการ
ผศ.ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.แสงระวี ณ ลำพูน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร.ต.อ.ธนรัช จงสุทธานามณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธนกฤต ธงศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางปราณี สังข์ขาว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางมลิวัลย์ งาเจือ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางวรรธิดา สุวรรณกระจ่าง
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวสุดธิดา จันทรประเทือง
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
ผู้แทนครู
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ