โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

บุคคลากรสนับสนุน

นางสาวเนตรทราย ต๊ะต้องใจ
งานการเงิน
นางสาววรรณรัตน์ อวดคร่อง
งานการเงิน
นางณิชารีย์ รัตนอมรวิสิทธิ์
งานการเงิน
นางเกื้อกูล คำแก้ว
งานธุรการ
นายธีนวัฒน์ แสงคำ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล
บรรณารักษ์