โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

บุคลากรสนับสนุน

นางสาววรรณรัตน์ อวดคร่อง
งานการเงิน
นางเกื้อกูล คำแก้ว
ธุรการ
นางณิชารีย์ รัตนอมรวิสิทธิ์
งานการเงิน
นางสาวปภัสรา ทวีกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวรุจรวี ศิลปะรัศมี
งานการเงิน
นางจุรีพร บุญเป็ง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
นายธีนวัฒน์ แสงคำ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
นายภาณุวัฒน์ ขูรีรัง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ