map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ครูสนับสนุนการสอน


นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล
บรรณารักษ์
นางเกื้อกูล คำแก้ว
งานธุรการ
นางสาวเยาวลักษณ์ หน่อคำหล้า
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
นางณิชารีย์ รัตนอมรวิสิทธิ์
งานการเงิน
นางสาวเนตรทราย ต๊ะต้องใจ
งานการเงิน
นางสาววรรณภา อวดคร่อง
งานการเงิน