โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
หัวหน้าวิชาการ
นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นอนุบาล1/1
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นอนุบาล3/2
นางลภัสรดา ดินหม้อ
ครูชำนาญการ ประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวกุลณภัสสร์ เพ็ญกุล
ครู ประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวชฎาพร เก่งการทำ
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวกาญจนา จินะ
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสาวสุภารัตน์ อุทธิยา
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวอทิติยาภรณ์​ พู​ลเพิ่ม​
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวศศิกานต์ ไชยลังกา
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 2/1