โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ครูปฐมวัย

นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวจิราพร ปัญญาฟู
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสาวจามจุรี จักรสมศักดิ์
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสาวกาญจนา จินะ
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวชฎาพร เก่งการทำ
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
ครูชำนาญการ ประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวสุภารัตน์ อุทธิยา
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางลภัสรดา ดินหม้อ
ครูชำนาญการ ประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวปรียานุช ทวีกุล
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางสาวอรสา พรหมโมคัก
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 3/2