map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ครูปฐมวัย


นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวชฎาพร เก่งการทำ
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางจิณณ์ชา สมุดความ
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสาวณิชาภา ผ่องใส
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวกาญจนา จินะ
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
ครูชำนาญการ ประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวสุภารัตน์ อุทธิยา
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางลภัสรดา ดินหม้อ
ครูชำนาญการ ประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวอรสา พรหมโมคัก
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
ครูชำนาญการ ประจำชั้นอนุบาล 3/2