Search
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย ) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย )
http://www.tesaban7.ac.th http://www.tesaban7.ac.th
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลอรี่ภาพ ติดต่อ - สอบถาม
 
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

person_outline ครูปฐมวัย

นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ อ. 1/1
นางสาวณิชาภา ผ่องใส
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวชฎาพร เก่งการทำ
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางณัชชา ทะนันวงค์
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางจิณณ์ชา สมุดความ
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
ครูชำนาญการ ประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวสุภารัตน์ อุทธิยา
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางลภัสรดา ดินหม้อ
ครูชำนาญการ ประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวอรสา พรหมโมคัก
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
ครูชำนาญการ ประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางสาวธวัลหทัย ฟูฝั้น
ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นอนุบาล 3/2


จำนวนผู้เยี่ยมชม 361604 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright @2017-2018 www.tesaban7.ac.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.