หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลลอรี่รูปภาพ ติดต่อสอบถาม ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เอกสารแผนงาน โครงการ
อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เกณฑ์การรับสมัคร
เมนูอาหาร
 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระกลุ่มปฐมวัย
 

 
แรกรุ่นดรุณชบา
ดรุณชบารุ่นสองผ่องอำไพ
ดรุณชบารุ่นสามงามเพริศพริ้ง
ดรุณชบารุ่นสี่เปรมปรีดิ์ สถาพร
 
 สถิติประจำวันที่ 23/07/2560

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 52 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 4035 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 6412 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 41333 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 77363 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 240669 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
เกณฑ์การรับสมัคร
 
 


โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดการดังนี้
๑. จำนวนนักเรียน
๑.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน (จำนวน ๖๐ คน)
๑.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน (จำนวน ๖๐ คน)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒.๓ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย
๓. หลักฐานการรับสมัคร
๓.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
๓.๓ สำเนาสูติบัตรของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔. การขอรับใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๖-๖๙๕๖ หรือ ดาวน์โหลดจาก www.tesaban7.ac.th

๕. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
๕.๑ รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลและเว็บไซด์ของโรงเรียน
๕.๓ การคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ระดับอนุบาล
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ๕๐ คะแนน
- ประเมินความพร้อมของนักเรียน ๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
ระดับประถม
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ๕๐ คะแนน
- ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน
- ทดสอบวิชาภาษาไทย ๕๐ คะแนน
- ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ๒๕ คะแนน
- ทดสอบเชาว์ปัญญา ๒๕ คะแนน
รวม ๒๐๐ คะแนน
๕.๔ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลและเว็บไซด์ของโรงเรียน
๕.๕ มอบตัวและชำระค่าเล่าเรียนพร้อมประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ผู้ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

 

 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com