โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศ แจ้งกำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียนและค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 , เปิดอ่าน 1615 ครั้ง

Double Click on image to Enlarge.

แจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ดังนี้
1.กรอกเอกสารใบสำคัญรับเงิน
2.กรอกเอกสารแบบรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
3.ระดับประถมศึกษาจะได้รับ ค่าเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 360 บาท และค่าอุปกรณ์การเรียน 195 บาท
4.ระดับอนุบาล จะได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 300 บาท และค่าอุปกรณ์การเรียน 100 บาท
5.แนบเอกสารเพื่อรับเงินดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้
-ใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียน (ผู้ปกครองไปซื้อแล้วนำมาแนบ)
-ใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน (ใช้ใบเสร็จค่าสมุดของโรงเรียนซึ่งจะออกให้ในวันที่จำหน่ายหนังสือ)
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่มารับเงิน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่มารับเงิน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านล่าง หรือ ตามลิ้งค์นี้ได้เลยครับ  http://www.tesaban7.ac.th/download.php