โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศ ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมไลน์กลุ่มห้องเรียน ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2563 , เปิดอ่าน 3294 ครั้ง

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙  ส่งผลให้การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต้องเลื่อนไปเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้กำหนดการเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์  ช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

 • ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมไลน์กลุ่มห้องเรียน ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ โดยครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลไลน์กลุ่มของห้องเรียน ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามชั้นและห้องเรียนได้ที่เว็ปไซต์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 • วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เรียนรู้การเข้าใช้งาน Google Meet ,Zoom
 • ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เรียนรู้การเข้าใช้งานรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ ตามรายละเอียดดังนี้
 • วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียนรู้การใช้ Google Classroom ของนักเรียน
 • วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียนรู้การใช้ Google meet,Zoom,Facebook Live
 • วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียนรู้การใช้ Google form สำหรับการส่งงานออนไลน์
 • วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียนรู้การใช้ Google doc สำหรับการส่งงานออนไลน์
 • วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียนรู้การเล่นเกม App Quizizz , Wordwall , Kahoot  ที่สร้างขึ้นมาโดยคณะครู

... หัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม...

 • วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ รับแบบฝึกประกอบ    การเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 • วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รับแบบฝึกประกอบ    การเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 • สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล อยู่ในช่วงของการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน หากมีข้อสรุปที่ชัดเจน ของเทศบาลนครเชียงราย ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ  ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด ๑๙     ทุกครั้งที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียน

Double Click on image to Enlarge.