โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศ แจ้งหยุดเรียน ตั้งแต่ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2564 , เปิดอ่าน 330 ครั้ง

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน    เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ๑๙ ในจังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวนเพิ่มมากขึ้น เทศบาลนครเชียงรายจึงแจ้งให้โรงเรียนสังกัดทุกแห่งปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันที่18 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564  และกำหนดเปิดเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ระหว่างปิดโรงเรียน ให้นับเป็นเวลาเรียน โดยให้ครูจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ