โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 08 เม.ย. 2564 , เปิดอ่าน 751 ครั้ง


เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ทุกท่าน

ตามที่สถานการณ์โรคติดต่อโควิด 19 มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 แล้ว จำนวน 1 ราย และรอการตรวจหาเชื้อจากบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลที่อยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ป่วยรายดังกล่าวตามไทม์ไลน์ที่จังหวัดเชียงรายแจ้งให้ทราบไปแล้ว นั้น
ในการนี้ นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย มีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาจึงมีคำสั่งให้งดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่มีการชุมนุมและรวมตัวของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จึงขอแจ้งการงดกิจกรรม ในวันที่ 9 -10 เมษายน 2564 เพื่อความปลอดภัย และเป็นการปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และขอแจ้งการปิดภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา2564 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564. เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัต