map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ชุดที่ 1 การหาผลบวกจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ: ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

ชุดที่ 2 การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ไม่มีการทด : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

ชุดที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ไม่มีการทด : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

ชุดที่ 4 โจทย์ปัญหาการบวก : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

ชุดที่ 5 การหาผลลบจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

ชุดที่ 6 การลบจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักจำนวนที่ไม่มีการทด : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

ชุดที่ 7 การลบจำนวนสองจำนวนกับสองหลักที่ไม่มีการกระจาย : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน

ชุดที่ 8 โจทย์ปัญหาการลบ : ครูเครือวัลย์ อุตมะโน