map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Junior ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรม Fin ESM

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดอรัญญาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา วิชาคณิตศาสตร์ สมการและการแก้สมการ เรื่อง สมการ สมการที่เป็นจริงและสมการที่เป็นเท็จ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เปิดอ่าน 1068 ครั้ง

แบบฝึกหัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษาโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อด (MIA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เปิดอ่าน 375 ครั้ง

คู่มือครูสำหรับจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ครูจุฑามาศ เหรียญแก้ว

เปิดอ่าน 429 ครั้ง

ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น - ครูจุฑามาศ เหรียญแก้ว

เปิดอ่าน 295 ครั้ง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียนรู้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี ครูชำนาญการพิเศษ

เปิดอ่าน 464 ครั้ง

นวัตกรรมการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ครูอรนรินทร์ มุกดา

เปิดอ่าน 608 ครั้ง