Search
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย ) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย )
http://www.tesaban7.ac.th http://www.tesaban7.ac.th
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลอรี่ภาพ ติดต่อ - สอบถาม
 
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

camera_alt ภาพกิจกรรม

22 มิถุนายน 2561 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
20 มิถุนายน 2561 - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
17 มิถุนายน 2561 - โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
15 มิถุนายน 2561 - โครงการอบรมให้ความรู้มาตราการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
14 มิถุนายน 2561 - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
5 มิถุนายน 2561 - ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน
31 พฤษภาคม 2561 - เลือกตั้งสภานักเรียน
13 มีนาคม 2561 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
27-28 กุมภาพันธ์ 2561 - Chaba Game
9 กุมภาพันธ์ 2561 - กิจกรรมวันตรุษจีน
6-8 กุมภาพันธ์ 2561 - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
5 กุมภาพันธ์ 2561 - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
2 กุมภาพันธ์ 2561 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
31 มกราคม 2561 - ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
21 มกราคม 2561 - การอบรมการสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือวัดประเมินผล
20 มกราคม 2561 - การอบรมพัฒนาครูสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning
16 มกราคม 2561 - งานวันครู ประจำปี 2561
8 มกราคม 2561 - กิจกรรมวันกตัญญู
22 ธันวาคม 2560 - กิจกรรม Christmas's Day
15-16 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
8 ธันวาคม 2560 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
4 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อ
28-29 พฤศจิกายน 2560 - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
27 พฤศจิกายน 2560 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
19 พฤศจิกายน 2560 - รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560
19 พฤศจิกายน 2560 - ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
14 พฤศจิกายน 2560 - ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
5 พฤศจิกายน 2560 - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
3 พฤศจิกายน 2560 - โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันลอยกระทง
27 กันยายน 2560 - ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
14 กันยายน 2560 - ต้อนรับคณะจากกองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 กันยายน 2560 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
8 กันยายน 2560 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันตาลเหลืองให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
1 กันยายน 2560 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่
1 กันยายน 2560 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน
30 สิงหาคม 2560 - ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักและมะเร็งปากมดลูก
16-18 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
17 สิงหาคม 2560 - โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
11 สิงหาคม 2560 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
4 สิงหาคม 2560 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา
27 กรกฎาคม 2560 - กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
26 กรกฎาคม 2560 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน
21 กรกฎาคม 2560 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่
14 กรกฎาคม 2560 - แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
6 กรกฎาคม 2560 - กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
6 กรกฎาคม 2560 - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
26 มิถุนายน.2560 - คณะผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตฯ มศว.ปทุมวัน
23 มิถุนายน 2560 - มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า โค๊ช ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
8 มิถุนายน 2560 - กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
7 มิถุนายน 2560 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก
4 มิถุนายน 2560 - ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
12 พฤษภาคม 2560 - การอบรม การจัดการเรียนการสอนในยุค THAILAND 4.0
23 พฤษภาคม 2560 - ทำบุญตึกใหม่
21 มีนาคม 2560 - งานปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559


จำนวนผู้เยี่ยมชม 361482 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright @2017-2018 www.tesaban7.ac.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.