โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม Project Approach ระดับปฐมวัย ในหัวข้ออาชีพค้าขาย

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 90 ครั้ง

22  กันยายน 2565           

           โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรม Project Approach ระดับปฐมวัย ในหัวข้ออาชีพค้าขาย  ในกิจกรรมเด็กจะได้ร่วมกับผู้ปกครอง ในการฝึกเป็นพ่อค้าแม่ค้า 

       เพื่อส่งเสริมความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านให้แก่เด็ก  เน้นการพัฒนาสมองโดยองค์รวม โดยมีครูเป็นผู้ส่งเสริมและจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสมกับวัย มีการจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกทักษะ ให้เด็กได้เรียนรู้จากเหตุการณ์จริง