โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรมตามโครงการ "ต้นกล้า สภาจิ๋ว"

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 73 ครั้ง

               19   กันยายน  2565  

            โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ระดับขั้นปฐมวัย  จัดกิจกรรมตามโครงการ "ต้นกล้า สภาจิ๋ว" การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนระดับปฐมวัย   

         เพื่อสร้างการรับรู้ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเรียนรู้ในเรื่องของประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกและสอดแทรกความรู้ ในการเป็นพลเมืองดีในสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป