โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณธรรมนำชีวิต

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 61 ครั้ง

11 กันยายน 2565                                                                                                        

       นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณธรรมนำชีวิต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนและปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป         

       วิทยากรโดย ท่านพระมหากุศล ปญฺญาธีโร เปรียญธรรม 4 ประโยค เจ้าอาวาสวัดป่าฮวก  ต.นางแล พร้อมคณะ ที่ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน 

       ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น