โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม Project approach

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2565 , เปิดอ่าน 134 ครั้ง

4 มีนาคม  2565     

        โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ระดับอนุบาล 1-3 จัดกิจกรรม Project approach ซึ่งแต่ละห้องเรียนจะมีการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของผักผลไม้ต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาและเกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการคิด การสื่อสาร

การเรียนรู้ และการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์