โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการผลิตสื่อการสอน "

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 , เปิดอ่าน 213 ครั้ง

 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 

       โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการผลิตสื่อการสอน " เพื่อให้ครูและบุคลากร นำไปประยุกต์ใช้ในการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

       ณ ห้องประชุม ดอกชบา ๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น