โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โครงการพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 , เปิดอ่าน 206 ครั้ง

17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ/ยุวกาชาดเพื่อฝึกให้ลูกเสือและยุวกาชาด มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามรถปรับตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข