โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยรองนายกฯ คณะผู้บริหาร และคณะครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมหารือ ด้านหลักสูตร กับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ด้านหลักสูตรในระยะที่สอง ของผู้บริการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร