โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ หาแนวทางการดำเนินงานในการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน

เมื่อวันที่ 09 ต.ค. 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

           วันที่ 9 ตุลาคม  2564  

    นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หาแนวทางการดำเนินงานในการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น

           ในการนี้ นางสาววรรณพัชร  จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ มอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น