โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ฝ่ายบริหารนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ของครูระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามวัย

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง