โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจสายการสอน ผู้ช่วยครู และครูอัตราจ้าง

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2564 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

วัน 6 - 11 กันยายน 2564 

นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วย นายอุดมทรัพย์  อัยรา รองผู้บริหารสถานศึกษาฯ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจสายการสอน ผู้ช่วยครู และครูอัตราจ้าง  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - วันที่ 30  กันยายน  2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้มาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)